صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

آذربایجان شرقی  / شهر جدیدسهند
دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مرکز مطالعات و پژوهشهای علم و دین دانشگاه صنعتی سهند تبریز
تلفن :04133459009
04133444307

فکس :04133444307
صندوق پستی / کد پستی : 5331811111