صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش :24 و 25 آبانماه 1396
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات :1396/05/15
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات   :1396/06/31
اعلام نتایج داوری :1396/07/30
آخرین مهلت ثبت نام در همایش   :1396/08/20