صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش :1و 2 آذرماه 1396
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات :1396/07/05
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات   :1396/07/15
اعلام نتایج داوری :1396/08/10
آخرین مهلت ثبت نام در همایش   :1396/08/30